Proiecte de hotărâri ale Consiliului Local

2023

2022

2021

2020

2017

2016

 

Proiecte de hotarare - noul mandat.

2015

2014

2013

 • Proiect hot. nr. 01/22.01.2013 privind aprobarea propunerii privind evaluarea performanţelor profesionale individuale ale secretarului com.i Gheorghe Doja, jud. IL, pe anul 2012
 • Proiect hot. nr. 02/22.01.2013 privind aprobarea Planului de acţiuni şi lucrări de interes local, pentru anul 2013, pentru familiile beneficiare de ajutor social, la nivelul comunei Gheorghe Doja.
 • Proiect hot. nr. 03/22.01.2013 privind decontarea cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice care nu dispun de locuinţă pe teritoriul comunei Gheorghe Doja, jud. IL
 • Proiect hot. nr. 04/22.01.2013 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2013, la nivelul comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa
 • Proiect hot. nr. 05/22.01.2013 privind organizarea reţelei şcolare la nivelul comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa pentru anul şcolar 2013- 2014
 • Proiect hot. nr. 06/22.01.2013 privind aprobarea concesionării prin atribuire directă a suprafeţei de teren 217.3907 ha păşune, teren ce aparţine domeniului privat al comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa.
 • Proiect hot. nr. 07/19.02.2013 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru perioada MARTIE 2013 - MAI 2013
 • Proiect hot. nr. 08/19.02.2013 privind decontarea cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice care nu dispun de locuinţă pe teritoriul comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa.
 • Proiect hot. nr. 09/19.02.2013 privind modif. anexei nr. 2 la HCL nr. 45/16.12.2011 prin care s-a aprobat structura organizatorică şi statul de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului com. Gheorghe Doja, jud. Ialomiţa
 • Proiect hot. nr. 10/19.02.2013 privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local al comunei Gheorghe Doja nr. 4 din 31.01.2013 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2013, la nivelul comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa
 • Proiect hot. nr. 11/19.02.2013 privind acordarea ajutoarelor de urgenţă, familiilor sau persoanelor singure, la nivelul comunei GHEORGHE DOJA, judeţul IALOMIŢA
 • Proiect hot. nr. 12/19.02.2013 privind aprobarea contului anual de execuţie a bugetului local, la nivelul comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa, pe anul 2012. ANEXA
 • Proiect hot. nr. 13/25.03.2013 privind decontarea cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice care nu dispun de locuinţă pe teritoriul comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa.
 • Proiect hot. nr. 14/25.03.2013 privind aprobarea tipului, numărului şi cuantumului burselor şcolare ce se vor acorda elevilor din cadrul Şcolii Gimnaziale din comuna Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa, pentru anul şcolar 2012-2013.
 • Proiect hot. nr. 15/25.04.2013 privind decontarea cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice care nu dispun de locuinţă pe teritoriul comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa.
 • Proiect hot. nr. 16/25.04.2013 privind aprobarea contului de execuţie bugetară pentru trimestrul I al anului 2013, la nivelul comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa
 • Proiect hot. nr. 17/25.04.2013 privind rectificarea bugetului local, modificarea şi completarea listei de investiţii precum şi modificarea şi completarea Programului Anual al Achiziţiilor Publice, la nivelul comunei Gheorghe Doja, jud. IL, pe anul 2013
 • Proiect hot. nr. 18/25.04.2013 privind asigurarea şi susţinerea integrală a contribuţiei financiare aferente finalizării proiectului
  « BAZĂ SPORTIVĂ MULTIFUNCŢIONALĂ TIP II» la comuna Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa.
 • Proiect hot. nr. 19/10.05.2013 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru perioada iunie - august 2013.
 • Proiect hot. nr. 20/10.05.2013 privind decontarea cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice care nu dispun de locuinţă pe teritoriul comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa.
 • Proiect hot. nr. 21/10.05.2013 privind aprobarea implementării proiectului “Eficientizarea activităţii autorităţilor administraţiei publice locale din Judeţul Ialomiţa prin implementarea unei soluţii e-guvernare performante”.
 • Proiect hot. nr. 22/02.07.2013 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru perioada AUGUST 2013–OCTOMBRIE 2013.
 • Proiect hot. nr. 23/02.07.2013 privind decont. chelt. de transp. pentru cadrele didactice care nu dispun de locuinţă pe teritoriul com. Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa.
 • Proiect hot. nr. 24/02.07.2013 privind aprobarea contului de execuţie bugetară pentru trimestrul II al anului 2013, la nivelul com. Gheorghe Doja, jud. Ialomiţa.
 • Proiect hot. nr. 25/02.07.2013 privind rectificarea bugetului local, modificarea şi completarea listei de investiţii precum şi
  modifi. şi completarea Programului Anual al Achiziţiilor Publice, la nivelul comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa, pe anul 2013
 • Proiect hot. nr. 26/02.07.2013 privind aprobarea documentaţiei şi numirea comisiei de evaluare a ofertelor în vederea atribuirii contractului de achiziţie publică de “Pietruire străzi în comuna Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa”
 • Proiect hot. nr. 27/02.07.2013 privind aprob. const. dreptului de servitute, cu titlu gratuit, de trecere continuă şi perpetuă, cu piciorul şi cu mijloace auto, asupra ter. extrav. aparţinând dom. privat al com. Ghe. Doja, jud. IL, având cat. păşune, situat în tarlaua 89/9/2, în sup. de 8356 m.p. cu nr. cadastral 20499, pe toată durata existenţei capacităţilor energetice, în fav. S.C.Enel Distribuţie Dobrogea S.A.
 • Proiect hot. nr. 28/02.07.2013 privind aprobarea struct. organizatorice şi a statului de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului com. Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa.
 • Proiect hot. nr. 30, 31, 32, 33/2013 privind rectificarea bug. local, a listei de investitii precum si a listei achizitiilor publice, insusirea inventarului dom. privat si aprobarea dreptului de uz si servitute de trecere.
 • Proiect hot. nr. 33/16.09.2013 privind aprobarea P.U.Z. şi R.L.U. aferent ,CONSTRUIRE SOLAR PARK 0,999 MW, ÎMPREJMUIRE ŞI RACORD ELECTRIC EVACUARE ENERGIE ÎN S.E.N,
 • Proiect hot. nr. 34/10.10.2013 privind stabilirea imp. si taxelor loc. pt. anul 2014, la niv. com. Gheorghe Doja, jud. Ialomiţa
 • Proiect hot. nr. 35/10.10.2013 privind aprob. contului de ex. bug. pt trim. III al anului 2013, la niv. com. Ghe. Doja, jud. IL
 • Proiect hot. nr. 36/10.10.2013 privind rectificarea bugetului local, modificarea şi completarea listei de investiţii precum şi
  modificarea şi completarea Programului Anual al Achiziţiilor Publice, la nivelul com. Gheorghe Doja, jud. Ialomiţa, pe anul 2013
 • Proiect hot. nr. 37/22.10.2013 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru perioada NOIEMBRIE 2013 –IANUARIE 2014
 • Proiect hot. nr. 38/22.10.2013 privind dec ch de tr pentru cadrele did care nu disp de locuinţă pe ter com Ghe Doja, judl IL
 • Proiect hot. nr. 39/22.10.2013 privind supl nr personalului nedidactic din cadrulŞcolii Gimnaziale din comuna Ghe Doja, jud IL
 • Proiect hot. nr. 40/22.10.2013 privind aprobarea constituirii dreptului de uz si servitute, cu titlu gratuit, asupra unei porţiuni din drumul de exploataţie agricolă De 13 şi asupra drumului de exploataţie agricolă De 53/2, ambele aparţinând domeniului public al comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa,în favoarea S.C. BB CENTRALE FOTOVOLTAICE PROIECT 1 S.R.L.
 • Proiect hot. nr. 41/31.10.2013 privind reactualizarea inv. bunurilor care aparţin domeniului public al com. Ghe Doja, jud. IL
 • Proiect hot. de la nr. 42 la nr. 48
 • Proiect hot. de la nr 49 la nr. 52
 • Proiect hot. nr. 53/30.12.2013 privind aprobarea Bugetului local, a Listei obiectivelor de investiţii şi a Programului anual al achiziţiilor publice, la nivelul comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa, pe anul 2014.

2012

 • Proiect hot. nr. 14/26.09.2012 privind aprobarea P.U.Z. şi R.L.U. aferent ,, CONSTRUIRE PARC EOLIAN, TURN ANEMOMETRIC, STAŢIE TRANSFORMARE ŞI DRUMURI EXPLOATARE,,
 • Proiect hot. nr. 15/11.10.2012 privind aprob. constituirii dreptului de uz si servitute, cu titlu gratuit, asupra drumului de exploataţie agricolă 96/7, aparţinând dom. public al comunei Gheorghe Doja, jud. Ialomiţa,în favoarea S.C.BODICONSTRUCT GRUP S.R.L
 • Proiect hot. nr. 16/11.10.2012 privind decontarea cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice care nu dispun de locuinţă pe teritoriul comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa.
 • Proiect hot. nr. 17/11.10.2012 privind aprobarea contului de execuţie bugetară pentru trimestrul III al anului 2012, la nivelul comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa.
 • Proiect hot. nr. 18/11.10.2012 privind aprobarea constituirii dreptului de uz si servitute, cu titlu gratuit, asupra unor porţiuni din drumurile de exploataţie agricolă De 5 şi De 53/4, aparţinând domeniului public al comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa,în favoarea S.C.BUCUR & BUTHION FOTOVOLTAIC S.R.L.
 • Proiect hot. nr.20/08.11.2012 privind rectificarea bugetului local, modificarea şi completarea listei de investiţii precum şi modificarea şi completarea Programului Anual al Achiziţiilor Publice, la nivelul comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa, pe anul 2012. ANEXA
 • Proiect hot. nr.21/08.11.2012 privind decontarea cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice care nu dispun de locuinţă pe teritoriul comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa
 • Proiect hot. 22/08.11.2012 privind instrumentarea proiectului„Modernizare teren de sport, sat Gheorghe Doja, comuna Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa” la nivelul comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa.
 • Proiect hot. 23/08.11.2012 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2013 la nivelul comunei Gheorghe Doja, jud. IL.
 • Proiect hot. 25/27.11.2012 privind decontarea cheltuielilor de transport pt. cadrele didactice care nu dispun de locuinta pe teritoriul comunei Gheorghe Doja, jud. Ialomita, pe anul 2012.
 • Proiect hot. 26/27.11.2012 privind actualizarea PLANULUI DE ANALIZA SI ACOPERIRE A RISCURILOR la nivelul comunei Gheorghe Doja, jud. Ialomita, pe anul 2012.
 • Proiect hot. 27/27.11.2012 privind aprobarea PUZ si RLU aferent ''CONSTRUIRE PARC FOTOVOLTAIC STATIE TRANSFORMARE IMPREJMUIRE SI RACORDARE LA SISTEMUL ENERGETIC NATIONAL''
 • Proiect hot. 28/14.12.2012 privind rectificarea bugetului local, rectificarea listei de investitii precum si modificarea Programului Anual al Achizitiilor Publice la nivelul comunei Gheorghe Doja, jud. Ialomita, pe anul 2012.
 • Proiect hot. 29/14.12.2012 privind aprobarea contului de executie bugetara pt. trim. IV al anului 2012 la nivelul comunei Gheorghe Doja, jud. Ialomita.
 • Proiect hot. 30/14.12.2012 privind asigurarea si sustinerea suplimentarii cu suma de 120.909,47 lei, inclusiv TVA, a contributiei financiare pt. proiectul ''REALIZARE DE SPATII VERZI IN COMUNA GHEORGHE DOJA, JUD. IALOMITA'' din cadrul ''Programului national de Imbunatatire a calitatii mediului prin realizarea de spatii verzi in localitati''
 • Proiect hot. 32/28.12.2012 privind aprobarea PROGRAMULUI ANUAL AL ACHIZIŢIILOR PUBLICE la nivelul comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa, pe anul 2013 si cu ANEXA

2011

 

© Copyright 2012 STEEL WARRIOR. All Rights Reserved.